AVÍS LEGAL


Dades de l'empresa
RSMVIC.COM (el lloc web) és propietat de RESIDENCIA SANT MIQUEL DELS SANTS (en endavant, "RSMS")

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s'exposen les dades identificatives de l'responsable de el present lloc web:
RESIDÈNCIA SANT MIQUEL DELS SANTS
Carrer Sant Miquel dels Sants, 11.
08500 Vic (Barcelona)
Espanya
CIF R0800968J
Correu electrònic de contacte: info@rsmvic.com


objecte
Aquest avís legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de el present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i l'ús de la mateixa implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.
Per aquest motiu, RSMS recomana que l'usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l'esmentada pàgina web ja que aquestes puguin patir algun canvi. En aquest sentit, RSMS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de el present lloc web.


ús
En el cas que l'Usuari completi i envieu el formulari de pre-reserva serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència de l'registre, es dotés a l'Usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que, si escau, li siguin subministrades per RSMS i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes.
La utilització d'aquest lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari de la mateixa, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, de manera que l'Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per RSMS o per personal autoritzat de RSMS relativa a l'ús de el present lloc web i dels seus continguts.
L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que RSMS posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o als l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals. Per tant, l'Usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no: i) utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l'ordre públic; ii) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès i iii) emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
En qualsevol cas, RSMS no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi accedit a el portal o l'hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.


propietat Intel·lectual
Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, "els continguts"), són propietat intel·lectual i industrial de RSMS o, si escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de RSMS o, si escau, de tercers.
Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels Continguts, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets. RSMS es reserva l'ús d'accions judicials civils i / o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels citats drets de propietat industrial i intel·lectual.
RSMS es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per garantir l'ús correcte de el contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

 

Responsabilitats i garanties
RSMS no garanteix la fiabilitat i utilitat dels serveis que es prestin a través d'aquest lloc web.
En conseqüència, RSMS no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts de el present lloc web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (iii) l'absència de virus i / o altres components nocius en el present lloc web o en el servidor que l'alberga; (iv) la invulnerabilitat de el present lloc web i / o de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts de el present lloc web; (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que RSMS estableix en el present lloc web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat de RSMS.
No obstant això, RSMS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de el present lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. En qualsevol cas, RSMS no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi accedit a el portal o l'hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.


Protecció de Dades


Mitjançant aquest avís, RSMS informa als usuaris en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.
També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular i responsable és RSMS duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud de pre-reserva i, si escau, remetre-li informació sobre les activitats de RSMS que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l'enviament de les seves dades autoritza expressament a RSMS per al tractament de les seves dades amb les anteriors finalitats, incloses les comunicacions enviades per correu electrònic.
Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de pre-reserva. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, RSMS podrà, depenent de el cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita a RSMS amb direcció en Carrer Sant Miquel dels Sants, 11, 08500 Vic i / o electrònica info@rsmvic.com en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.

RSMS es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s'introdueixin.


Legislació i jurisdicció aplicable


Les relacions establertes entre RSMS i l'Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l'única aplicable. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre expressament a un fur, RSMS i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic ( Barcelona).

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat regula el tractament de les dades personals que poguessin ser recopilats i / o tractats durant la navegació i contractació o adhesió als productes i serveis inclosos i / o accessibles tots ells a través de la pàgina web  www.rsmvic. com (en endavant, el "Lloc", la "Pàgina" o "Web") titularitat de RESIDENCIA SANT MIQUEL DELS SANTS (en endavant, "RSMS")


En matèria de protecció de dades RSMS s'aplica el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les seves dades seran recollides i tractades per:

Denominació Social: RESIDENCIA SANT MIQUEL DELS SANTS
Domicili social: Carrer Sant Miquel dels Sants 11, 08500 Vic (Barcelona)
CIF: R0800968J
dades registrals

FINALITAT DEL TRACTAMENT

En RSMS tractarem les seves dades per tal de resoldre els dubtes i / o consultes que ens puguin plantejar a través del web (secció Contacte) i / o per cursar la seva sol·licitud de reserva (secció Reserva).

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web, i assenyalats com a tals, són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari.

En cas de no facilitar, no es podrà atendre degudament als usuaris.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'usuari.

4.LEGITIMACIÓN per al tractament de les seves dades

En el supòsit en què l'usuari realitzi consultes a través del formulari ubicat a la web, la base legal per al tractament de les seves dades residirà en el consentiment prestat lliurement pel propi usuari.

En el supòsit en què l'usuari realitzi una reserva mitjançant el formulari ubicat a la web, la base legal per al tractament de les seves dades residirà en l'aplicació de mesures precontractuals a petició de l'usuari.

DESTINATARIS

RSMS no realitzarà cap cessió ni cap transferència de dades, excepte per obligació legal.

DRETS DE L'INTERESSAT

L'usuari, en la seva condició d'interessat, pot exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals: Qualsevol persona té el dret de conèixer si RSMS tracta dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals.

 • Dret a sol·licitar la seva rectificació de les seves dades: És a dir, a obtenir de l'responsable de l'tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen sense demora indeguda.

 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades (dret a l'oblit): És a dir, dret a obtenir, sense dilació indeguda de l'responsable de l'tractament, la supressió de les dades personals que li concerneixin, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  • Quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera.

  • Quan l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament d'acord amb el que estableix l'apartat a) de l'article 6.1 de l'RGPD, o en l'apartat a) de l'article 9.2 de l'RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic.

  • Quan l'interessat s'oposi a el tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, d'acord amb el que estableix l'article 21.1 i 21.2 de l'RGPD.

  • Quan les dades personals hagin estat tractats il·lícitament.

  • Quan les dades personals hagin de suprimir per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui a l'responsable de l'tractament.

  • Quan les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació segons disposa l'article 8.1 de l'RGPD.

 • Dret a retirar el consentiment prestat: l'interessat té dret retirar el seu consentiment per al processament de les seves dades personals en qualsevol moment.

 • Pot exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a el responsable de l'tractament a les següents adreces:

 • - Correu electrònic:  info@rsmvic.com
  - c / Sant Miquel dels Sants 11, 08500-Vic

 • Per a l'efectiu exercici dels seus drets, vostè ha d'adjuntar, al costat de la seva sol·licitud, una fotocòpia de el document corresponent per acreditar la seva identitat (NIF, DNI, etc.). Finalment, l'informem que té dret a acudir davant l'Agència Estatal de Protecció de Dades per a presentar una reclamació, si considera que s'ha vulnerat algun dels seus drets.

· MESURES DE SEGURETAT

 • RSMS l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de l'medi físic o natural.

LINKS

 • El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per RSMS. Per això, RSMS no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat.

 • Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

POLÍTICA DE "COOKIES"

 • Aquest lloc web utilitza galetes. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites i els continguts més seleccionats.

 • L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

 • Per a més informació, podeu consultar la nostra Política de Galetes.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • RSMS es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • L'informarem sobre aquests canvis mitjançant la publicació de la Política de Privadesa i Protecció de Dades modificada en la pròpia web així com mitjançant el corresponent avís que s'ubicarà a la pàgina d'inici.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

 • Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de la present política de privacitat es regeixen per la legislació espanyola i es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic.